Vše pro vaše mazlíčky. Tlapku na to!

Domů

226 227 586 Volejte po-čt 8:00-18:00,
pá 8:00-17:00
Doprava ZDARMA  již od 999 Kč Píšeme pro vás Tlapka TV

Blog obchodu pro chovatele SpokojenýPes.cz

UKECANÝ PES_

Říkáme vám pravdu. Zvlášť o krmivech.

DO OBCHODU

Prosím se nebo si vytvořte bezplatnou registraci.

Košík 0 0

Do dopravy zdarma zbýva 9999,- Kč
0

Oblíbené položky:

0
Menu

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží společnosti SpokojenyPes.cz s.r.o. prostřednictvím e-shopu  
 1. Úvodní ustanovení
  1. Všeobecné obchodní podmínky, vymezení pojmů. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) společnosti SpokojenyPes.cz s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 287 72 563, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 207978 („prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím („kupující“), vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy, resp. s uzavřením kupní smlouvy („kupní smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.spokojenypes.cz/) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník").
  2. Kontaktní údaje prodávajícího. Adresa sídla, resp. adresa pro doručování: Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4; adresa elektronické pošty: vas@spokojenypes.cz; telefonní infolinka: 226 227 586. Seznam a adresy provozoven prodávajícího jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího https://www.spokojenypes.cz/kontakty/
  3. Kupující. Tyto VOP se použijí jak v případě, že je kupujícím (i.) spotřebitel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, tedy fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, („spotřebitel“), tak v případě, že je kupujícím (ii.) osoba od spotřebitele odlišná („podnikatel“), není-li v těchto VOP dále stanoveno jinak. 
  4. VOP jako součást kupní smlouvy. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. VOP nevylučují sjednání odchylných ustanovení v dílčí kupní smlouvě; v takovém případě mají výslovně sjednaná odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před zněním těchto VOP.
  5. Změny VOP. Znění VOP je prodávající oprávněn kdykoli jednostranně měnit (například, nikoli však výlučně v důsledku změny právních předpisů nebo jiných relevantních okolností). Práva a povinnosti stran vzniklé za účinnosti předchozího znění VOP nejsou tímto ustanovením dotčeny. Pro právní vztah založený mezi kupujícím a prodávajícím kupní smlouvou je rozhodné znění VOP platné v okamžiku, kdy kupující odešle objednávku prodávajícímu, nebude-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak. Aktuální znění VOP je zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího https://www.spokojenypes.cz/.
 2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy
  1. Prostředky komunikace na dálku. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které vzniknou kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  2. Zákaznický účet. Při nákupu zboží na e-shopu není vyžadována předchozí registrace kupujícího a na e-shopu je možné nakupovat bez registrace. V případě zájmu si však může kupující zřídit registrací zákaznický účet, přičemž přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Prodávající doporučuje kupujícímu zachovávat důvěrnost informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Kupující zároveň bere na vědomí, že zákaznický účet je určen k jeho využívání kupujícím.
  3. Informativní charakter. Veškeré zboží vyobrazené, resp. vystavené na e-shopu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen kupní smlouvu ohledně vyobrazeného, resp. vystaveného zboží s kupujícím uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Za návrh na uzavření kupní smlouvy se považuje až odeslaná objednávka kupujícího. Případně vyplněné pole „Poznámka“ v objednávkovém formuláři není součástí návrhu na uzavření kupní smlouvy, jedná se o nezávazný návrh ze strany kupujícího, přičemž přijetím objednávky prodávající nevyjadřuje souhlas s nezávazným návrhem v poli „Poznámka“ a tento musí být eventuálně výslovně potvrzen ze strany prodávajícího. Prodávající je oprávněn určit maximální množství zboží, které lze kupujícímu na základě jedné objednávky, resp. jedné kupní smlouvy dodat (zejména u zboží ve slevě či výprodeji).
  4. Objednávkový formulář, objednávka. Veškeré objednávky zboží je možné realizovat pouze prostřednictvím internetového obchodu. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, přičemž pro objednání zboží je nezbytné vyplnit všechna pole označená v objednávkovém formuláři jako povinná (jako např. základní údaje o kupujícím – jméno a příjmení, kontakt na kupujícího – e-mail a telefon, kontaktní / doručovací adresa, údaje o způsobu úhrady kupní ceny a doručení zboží), udělit souhlas se zněním těchto VOP (přičemž kupující odesláním objednávky bezvýhradně akceptuje tyto VOP, s nimiž měl možnost se seznámit ještě před odesláním své objednávky) a potvrdit poskytnutí informací o zpracování osobních údajů. Objednávkový formulář obsahuje dále informace o objednávaném zboží, které kupující vloží do svého elektronického nákupního košíku, jeho ceně (včetně konečné ceny za zboží dle objednávky, která představuje součet ceny za zboží vložené do elektronického nákupního košíku, ceny souvisejících služeb, daní, poplatků a ceny za dopravu objednaného zboží) a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Kupující odešle svou objednávku prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko v objednávkovém formuláři („objednávka“). Minimální hodnota jedné objednávky je 99 Kč, přičemž do této hodnoty se nezapočítává cena dopravy zboží
  5. Kontrola údajů v objednávkovém formuláři. Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které vyplnil do objednávky, jakož i údaje, které se do objednávky eventuálně vyplnily automaticky ze zákaznického účtu. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, resp. prodávající neověřuje jejich správnost.
  6. Potvrzení o obdržení objednávky prodávajícím. Neprodleně po obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu obdržení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Spolu s potvrzením o obdržení objednávky bude kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce zasláno znění VOP. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího e-mailem či telefonicky o dodatečné potvrzení objednávky, a to zejména v závislosti na charakteru objednávky (mj. z důvodu množství či ne/dostupnosti objednaného zboží a výše kupní ceny za objednané zboží).
  7. Akceptace objednávky, uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, k níž dojde doručením přijetí objednávky. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem. Kupující je informován e-mailem rovněž o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí na některé z kamenných provozoven prodávajícího v případě volby osobního odběru. Prodávající vydá kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o uzavřené kupní smlouvě v textové podobě (zpravidla e-mailem) v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději v okamžiku dodání zboží kupujícímu.
  8. Právo prodávajícího neakceptovat objednávku. Prodávající není povinen akceptovat mj. objednávku, která neobsahuje veškeré povinné údaje. Prodávající si dále vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího, resp. nedodat kupujícímu zboží v případě, kdy se na e-shopu objeví zejména zcela zjevné omyly týkající se ceny zboží, popisu či obrázku zboží, případně pokud nemá prodávající zboží v dostatečném množství na skladě nebo z jiných důvodů není objektivně možné řádně a včas dodat kupujícímu zboží poptávané v objednávce. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající mj. není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobou, která v minulosti podstatně porušila kupní smlouvu uzavřenou s prodávajícím včetně těchto VOP, případně s osobou, která je vůči prodávajícímu v prodlení s úhradou splatných závazků. O takové případné neakceptaci objednávky může být kupující informován e-mailem.
  9. Odstoupení od smlouvy prodávajícím. Nastane-li některá z následujících situací předvídaných také v čl. 2.8 těchto VOP až po uzavření kupní smlouvy, a to: v případě zcela zjevných omylů týkajících se ceny zboží, popisu či obrázku zboží, případně pokud nemá prodávající zboží v dostatečném množství na skladě nebo z jiných důvodů není objektivně možné řádně a včas dodat kupujícímu zboží poptávané v objednávce, je prodávající mimo případů stanovených zákonem a těmito VOP oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy dle tohoto čl. 2.9 je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, přičemž o odstoupení od smlouvy bude kupující informován e-mailem. V případě, že kupující již zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.
 3. Platební podmínky
  1. Způsob úhrady kupní ceny. Kupující je povinen uhradit cenu zboží a případné náklady související s dodáním zboží dle kupní smlouvy prodávajícímu (i.) v hotovosti v provozovnách prodávajícího při osobním odběru objednaného zboží, (ii.) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, (iii.) platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (pouze při přepravě společností PPL); (iv.) platební kartou řidiči v případě přepravy prostřednictvím služby Rychlý Pes; (v.) předem bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 43-5351200277/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“), (vi.) předem bezhotovostně platební kartou; (vii.) předem bezhotovostně prostřednictvím tzv. rychlých platebních tlačítek.
  2. Kupní cena, související náklady. Kupní cena zboží je uvedena na e-shopu u jednotlivého zboží a zahrnuje pouze položky výslovně uvedené. Kupující je společně s kupní cenou zboží povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, případně také další náklady za zvolené související služby, přičemž jejich výše je vždy uvedena v rámci objednávkového formuláře, resp. objednávky. Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží, případně také další náklady za zvolené související služby. Ceny jsou na e-shopu uváděny s připočtením příslušné DPH v zákonné výši v okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu. Pro prodávajícího a kupujícího jsou závazné ceny uvedené na e-shopu v okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu (vyjma případů zjevných omylů týkajících se ceny zboží).
  3. Splatnost kupní ceny. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku / na prodejně je kupní cena splatná při převzetí zboží, v případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Pokud se kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn objednávku zrušit, resp. odstoupit od kupní smlouvy, o čemž bude kupující vyrozuměn e-mailem.
  4. Platba předem. Prodávající je oprávněn, zejména pokud kupující dodatečně nepotvrdí objednávku na žádost prodávajícího v souladu s čl. 2.6 těchto VOP, požadovat po kupujícím uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.
  5. Daňový doklad. Ohledně plateb uskutečňovaných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad, a to nejpozději po uhrazení celé kupní ceny a převzetí zboží. Daňový doklad obdrží kupující v elektronické podobě na e-mail po převzetí zboží, s čímž kupující souhlasí. Kupující souhlasí s tím, že účtenku může obdržet od prodávajícího také elektronicky na e-mail uvedený v objednávce.
  6. Kombinace slev. Případné obchodní slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající jinak.
 4. Přeprava a dodání zboží
  1. Odeslání a odevzdání zboží kupujícímu. Odeslání a odevzdání zboží kupujícímu je možné až po úplném zaplacení kupní ceny; to neplatí v případě platby kupní ceny na dobírku / na prodejně. Nestanoví-li kupní smlouva jinak, bude zboží odesláno na adresu určenou kupujícím v přiměřené lhůtě odpovídající provozním možnostem prodávajícího, anebo (dle volby kupujícího v rámci objednávky) bude zboží připraveno k vyzvednutí na označené prodejně prodávajícího v přiměřené lhůtě odpovídající provozním možnostem prodávajícího (za podmínky, že prodávající objednávku akceptuje). Bližší informace o času doručení lze získat na internetových stránkách prodávajícího. Tím nejsou dotčena smluvní a zákonná ustanovení, která tento termín případně modifikují či dávají stranám právo k jeho modifikaci.
  2. Volba způsobu dodání. Způsob přepravy a dodání zboží si kupující zvolí při objednání zboží v objednávkovém formuláři. Jednotlivé způsoby dodání uvedené na e-shopu jsou nabízeny s ohledem na aktuální dostupnost přepravních služeb. Případně uvedené dodací lhůty na e-shopu jsou pouze informativního charakteru, přičemž prodávající vychází z předpokládaných dodacích lhůt smluvních dopravců.
  3. Změna způsobu dodání. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že prodávající je oprávněn způsob přepravy zvolený kupujícím změnit, pokud takový způsob přepravy není vhodný pro doručení objednaného zboží, případně pokud zvolený způsob přepravy není např. podle podmínek stanovených dopravcem možný. Prodávající si dále vyhrazuje právo stanovit podmínky, za kterých bude dodání zboží bezplatné.
  4. Převzetí zboží. V případě, že je prodávající povinen na základě kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím, je v takovém případě kupující povinen zboží při dodání na určené místo převzít. V případě, že si kupující zvolí dodání zboží na provozovnu prodávajícího, bude zboží připraveno k vyzvednutí po dobu čtyř (4) pracovních dnů od odeslání informace o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Pokud kupující odmítne zboží při dodání bezdůvodně převzít, je prodávající oprávněn požadovat náklady spojené s uskutečněním přepravy zboží z místa dodání zpět do své dispozice ve skutečné výši, mimoto je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že kupující nebude zastižen v místě dodání zboží, bude postupováno dle obchodních podmínek zvoleného smluvního dopravce, přičemž zpravidla bude učiněn druhý pokus o doručení kupujícímu a následně bude zboží uloženo u smluvního dopravce, anebo na provozovně prodávajícího. Kupující s uložením zboží souhlasí. Kupující bere na vědomí, že nebude-li zastižen v místě dodání, nemusí být dodrženy prodávajícím uvedené dodací lhůty, resp. může dojít k jejich prodloužení. V případě, že je z výše uvedených důvodů na straně kupujícího zboží doručováno opakovaně, případně jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, případně náklady spojené s jiným způsobem doručování zboží.
  5. Nevyzvednutí zboží. Nevyzvedne-li si kupující zboží uložené u smluvního dopravce dle čl. 4.4 těchto VOP v době stanovené smluvním dopravcem pro uložení zásilky anebo nevyzvedne-li si kupující zboží v rámci osobního odběru na provozovně prodávajícího ani do čtyř (4) pracovních dnů od odeslání informace o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí na kamenné provozovně prodávajícího, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení bude kupujícímu vrácena případně zaplacená kupní cena zboží, a to na jím uvedený bankovní účet, jinak na bankovní účet, z něhož byla platba přijata. Náklady na dodání zboží spojené se zrušenou objednávkou, pokud vznikly, se kupujícímu nevrací.
  6. Kontrola zboží. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda je obal zboží neporušen. Kupující je v případě jakýchkoliv zjevných vad povinen tyto neprodleně oznámit dopravci a sepsat s ním o takové skutečnosti záznam, např. v podobě zápisu do přepravního dokladu dle obchodních podmínek zvoleného smluvního dopravce, a to vždy v závislosti na podmínkách a možnostech zvoleného smluvního dopravce. V případě shledání porušenosti obalu zboží, které nasvědčuje neoprávněnému vniknutí do zásilky třetí osobou, nemusí kupující zboží od dopravce převzít. Pokud kupující zboží od dopravce převezme, na případné pozdější reklamace ohledně zjevného porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. Výše uvedená kontrola zjevných vad obalu se netýká obsahu zásilky.
  7. Vlastnické právo, nebezpečí škody. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu. Pokud kupující v rozporu s kupní smlouvou nepřevezme zboží, ač mu s ním prodávající (resp. příslušný dopravce) umožnil nakládat, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Škoda na věci vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
  8. Prodlení dopravce. Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá zejména za škodu vzniklou z důvodu prodlení s dodávkou či nedodáním zboží z důvodu na straně kupujícím zvoleného dopravce, případně z důvodů nezávislých na vůli prodávajícího (zejm. případy vyšší moci).
  9. Převzetí objednávky. V případě osobního vyzvednutí zboží, jehož kupní cena byla uhrazena předem, se kupující prokáže svým jménem a číslem objednávky, které prodávající odešle kupujícímu na e-mail a zároveň SMS zprávou. Prodávající doporučuje, aby kupující zabezpečil důvěrnost a nezpřístupnění čísla objednávky neoprávněné osobě. Po předání objednávky obdrží kupující potvrzující SMS a pokud nebyla objednávka vyzvednuta kupujícím nebo v souladu s jeho pokyny jinou osobou, je kupující povinen oznámit to prodávajícímu bez odkladu na e-mail sefka@spokojenypes.cz.
 5. Práva z vadného plnění, záruka za jakost
  1. Úprava. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a v případě kupujícího – spotřebitele, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
  2. Jakost při převzetí. Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady; v případě kupujícího – podnikatele odpovídá prodávající, že věc nemá vady při přechodu nebezpečí škody na věci. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, zejména, že věc (i.) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, (ii.) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil a (iii.) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem (vyjma případů, kdy prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil), že vedle ujednaných vlastností (i.) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, (ii.) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, (iii.) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat a (iv.) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
  3. Reklamace. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn tuto vadu při převzetí výrobku či v zákonných lhůtách reklamovat a uplatnit u prodávajícího nároky z vad v souladu se zákonem. V případě, že se kupující rozhodne uplatnit práva z vadného plnění, je povinen prodávajícímu oznámit mj., že je věc vadná a jak se vada projevuje, že uplatňuje práva z vadného plnění a zvolit si příslušný nárok z vadného plnění, resp. zvolit, jakým způsobem má být reklamace vyřízena.
  4. Vyloučení odpovědnosti. Kupující nemá práva z vadného plnění zejména pokud: (i.) vadu způsobil kupující, anebo kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, (ii.) kupující vadu poznal, resp. při vynaložení obvyklé pozornosti musel poznat, již při uzavření smlouvy, (iii.) reklamace je uplatněna po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro uplatnění práva z vad, (iv.) prokáže se, že reklamace není oprávněná, (v.) vada byla způsobena vnější událostí po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.
   Vadou věci není mj. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
  5. Předložení zboží. Při reklamaci je kupující povinen vadný výrobek předložit prodávajícímu. Kupující prokazuje koupi výrobku u prodávajícího pokud možno dokladem o jeho zakoupení (např. účtenkou či její kopií, daňovým dokladem).
  6. Místo uplatnění reklamace. Kupující uplatňuje reklamaci především osobně na jakékoliv prodejně prodávajícího v rámci České republiky, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, nebo poštou na adrese SpokojenyPes.cz s.r.o., U Sanitasu 2246, 251 01 Říčany u Prahy, případně na dalších místech stanovených právními předpisy.
  7. Lhůta pro uplatnění. Zjevné poškození věci nebo obalu při doručování je třeba řešit přímo s dopravcem a o poškození věci nebo obalu sepsat záznam do předávacího protokolu; v takovém případě není kupující povinen věc převzít. O zjištěném poškození věci kupující bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující je povinen prohlédnout zakoupenou věc co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. Kupující je povinen uplatnit reklamaci řádně a včas, bez zbytečného odkladu po vyskytnutí vady, resp. poté, co kupující mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Kupující – spotřebitel je oprávněn vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí (přičemž vytkl-li kupující - spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, pak tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat). Do doby pro uplatnění práv kupujícího z vad se nepočítá doba, po kterou byl výrobek v opravě na základě oprávněné reklamace, a to až do okamžiku, kdy je kupující povinen výrobek po skončení takové opravy převzít.
   Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje), přičemž tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně; uvedené před středníkem se neuplatní, není-li kupujícím spotřebitel.
  8. Lhůta pro vyřízení. Kupující uplatní reklamaci, resp. nároky z vad, v místě uplatnění vad u prodávajícího (viz článek 5.6 těchto VOP výše), resp. u pracovníka prodávajícího pověřeného vyřizováním reklamací (zpravidla vedoucího prodejny nebo jeho zástupce). Reklamace v případě kupujícího – spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující - spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Doba trvání vyřízení reklamace se počítá ode dne následujícího po dni uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, resp. okamžiku, kdy byl kupující povinen věc převzít. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace může kupující – spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Uvedené lhůty nejsou závazné vůči kupujícímu, který není spotřebitelem; v takovém případě prodávající vyřídí reklamaci v přiměřené lhůtě dle svých provozních možností.
  9. Vydání potvrzení. Prodávající je povinen kupujícímu – spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a ve kterém budou uvedeny kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace (reklamační list); a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (zápis o reklamaci). Prodávající si ponechá kopii reklamačního listu a zápisu o reklamaci.
  10. Práva z vadného plnění – spotřebitel. Má-li věc vadu, může kupující – spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může kupující – spotřebitel požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího – spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu – spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující – spotřebitel věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Nepřevezme-li kupující – spotřebitel věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění.
   Kupující – spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud (i.) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil, (ii.) se vada projeví opakovaně, (iii.) je vada podstatným porušením smlouvy nebo (iv.) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího - spotřebitele. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující – spotřebitel nemůže pro vadu věci odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce, je-li vada nevýznamná, přičemž se má za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy dle tohoto odstavce, prodávající vrátí kupujícímu – spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující – spotřebitel prokáže, že věc odeslal.
  11. Práva z vadného plnění – podnikatel. Je-li kupujícím podnikatel, postupuje se dle ustanovení tohoto odstavce. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na (i.) odstranění vady dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci, nebo (ii.) odstranění vady opravou věci, nebo (iii.) na přiměřenou slevu z kupní ceny, či (iv.) právo odstoupit od smlouvy, byla-li vada oznámena včas. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté, přičemž provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit (to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná). Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na (i.) odstranění vady dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci, nebo (ii.) odstranění vady opravou věci, nebo (iii.) na přiměřenou slevu z kupní ceny. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
   Kupující – podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, nebo požadovat dodání nové věci, nemůže-li výrobek vrátit ve stavu, v jakém jej obdržel (to neplatí, (i.) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, (ii.) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, (iii.) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo (iv.) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch); uvedené před středníkem se neuplatní, je-li kupujícím spotřebitel.
  12. Náhrada nákladů. Má-li kupující - spotřebitel právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující – spotřebitel právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  13. Záruka za jakost. Kupující může mít nad rámec zákonných práv z vadného plnění také práva ze záruky za jakost, pokud byla záruka za jakost poskytnuta. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Zaručí-li se poskytovatel záruky, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nově věci bez vad nebo na opravu věci; tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci. Záruční doba běží zásadně od odevzdání věci kupujícímu a byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Nároky kupujícího ze záruky za jakost, jakož i postup a lhůty (záruční doby) k uplatnění práv ze záruky jsou obsaženy v záručním listu.
 6. Odstoupení od smlouvy - spotřebitel
  1. Spotřebitel. Kupující bere na vědomí, že tento čl. 6 VOP se uplatní pouze v případě, že kupujícím je spotřebitel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.
  2. Uplatnění práva odstoupit. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu zásadně ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí posledního kusu zboží. V případě dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, a od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil (zpravidla mj. balené krmivo pro zvířata atp., pokud kupující otevřel jejich vnitřní obal, a další výrobky splňující uvedené zákonné požadavky). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen o odstoupení prodávajícího informovat jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, resp. oznámením o odstoupení, které může zejména učinit a doručit prodávajícímu osobně na adresu kterékoli prodejny prodávajícího, anebo učinit a zaslat písemně na adresu SpokojenyPes.cz s.r.o., U Sanitasu 2246, 251 01 Říčany u Prahy, či emailem na adresu elektronické pošty prodávajícího: vas@spokojenypes.cz, či prostřednictvím portálu prodávajícího dostupném na adrese https://sos.spokojenypes.cz/, či jiným jednoznačným způsobem. K odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP, není to však jeho povinností. Lhůta k odstoupení od smlouvy je dodržena i v případě, pokud kupující odešle odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty prodávajícímu.
  3. Účinky odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší, a to v rozsahu, v jakém bylo od smlouvy odstoupeno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Kupující vrátí zboží osobně na kterékoli prodejně prodávajícího, anebo jej může zaslat na adresu provozovny prodávajícího nacházející se na adrese U Sanitasu 2246, 251 01 Říčany u Prahy prostřednictvím poskytovatele poštovních / přepravních služeb. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle nebo předá zboží prodávajícímu před uplynutím uvedené lhůty. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese v takovém případě náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; zboží proto nemůže být odesláno na dobírku.
  4. Vrácení peněžních prostředků. Odstoupí-li kupující od smlouvy v celém jejím rozsahu, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým od kupujícího peněžní prostředky přijal, zpravidla bezhotovostním převodem na účet, který kupující zvolil. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V případě, že dojde pouze k částečnému odstoupení od kupní smlouvy (odstoupení ohledně jen některého, nikoli veškerého zboží dle smlouvy), je kupujícímu vrácena kupní cena zboží, ohledně kterého kupující odstoupil, náklady na dodání vráceny nejsou. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve; v takovém případě se lhůta uvedená ve větě první tohoto čl. 6.4. VOP prodlužuje.
  5. Snížení hodnoty zboží. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Bude-li v takovém případě zboží vráceno opotřebené (v míře, která přesahuje rozsah nakládání za účelem seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží), poškozené či nekompletní, vzniká prodávajícímu právo na náhradu škody. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. Vrácení dárku. V případě, že byl kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, uzavírá se darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. V případě, že by kupující dárek nevrátil, jednalo by se o bezdůvodné obohacení na jeho straně.
  7. Odstoupení v případě prodlení prodávajícího. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci kupujícímu, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.
 7. Zpětný odběr elektrozařízení
  1. Zpětný odběr elektrozařízení. Prodávající tímto informuje kupujícího, že zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů je prováděn na základě zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákona č. 542/2020, o výrobcích s ukončenou životností. Při koupi nového elektrospotřebiče má kupující právo odevzdat bezplatně elektrospotřebič stejného typu v režimu kus za kus. Elektrospotřebič je možné odevzdat na kterékoliv z našich prodejen v provozní době nebo objednat zpětný odběr žádostí zaslanou na e-mail vas@spokojenypes.cz. Baterie a akumulátory je možné odevzdat na kterékoliv z našich prodejen v provozní době.
  2. Sběrná místa. Kupující je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti Asekol a.s. uvedených na jejích webových stránkách http://www.asekol.cz/asekol/. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Kupující je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.
 8. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies
  1. Osobní údaje. Prodávající poskytuje kupujícímu následující informace o zpracování osobních údajů poskytnutých prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, které kupující vyplňuje v rámci objednávkového formuláře umístěného na e-shopu (příp. údaje, které se do objednávkového formuláře eventuálně vyplnily automaticky ze zákaznického účtu), resp. které jsou nezbytné k naplnění níže uvedených účelů, zejména jméno a příjmení kupujícího, IČO a DIČ (pokud je kupující podnikatel), e-mailová adresa, adresa bydliště či kontaktní adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu („osobní údaje“), a to pro účely (i.) realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením kupní smlouvy na žádost kupujícího, a pro účely (ii.) splnění souvisejících zákonných povinností prodávajícího (např. daňová povinnost) a (iii.) pokud je takové zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů prodávajícího či třetí strany.
  2. Správce. Správcem osobních údajů je společnost SpokojenyPes.cz s.r.o., IČO: 287 72 563, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 207978; kontaktní údaje správce: adresa Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, e-mail: gdpr@spokojenypes.cz, telefon 226 227 586. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  3. Právní základ. Právním základem pro zpracování osobních údajů je (i.) splnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující jakožto subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením kupní smlouvy na žádost kupujícího, (ii.) splnění právní povinnosti, která se vztahuje na prodávajícího jako správce, (iii.) oprávněný zájem prodávajícího či třetí strany.
  4. Příjemci osobních údajů. Příjemci osobních údajů jsou třetí osoby (zpracovatelé), je-li předání osobních údajů těmto osobám nezbytné pro naplnění účelu zpracování osobních údajů; jedná se zejména o osoby podílející se na dodání zboží / služeb (mj. smluvní zasílatelé či dopravci), osoby poskytující služby související s dodáním zboží a jeho organizací, osoby podílející se na realizaci plateb na základě kupní smlouvy (osoby poskytující bankovní a finanční služby) a osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové a reklamní služby pro podporu webové prezentace a e-shopu, podílející se na zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem v e-shopu, zajišťující účetní a daňové služby. Osobní údaje kupujícího mohou být předány také poskytovatelům služby dropshipping.
  5. Předání do třetích zemí. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
  6. Doba zpracování. Osobní údaje budou u prodávajícího jakožto správce uloženy po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu jejich zpracování v souladu s článkem 8.1 těchto VOP, nejdéle po dobu tří let ode dne uzavření kupní smlouvy, nestanoví-li kogentní právní předpisy v dílčích případech delší dobu.
  7. Práva kupujícího. Kupující má právo požadovat od prodávajícího jakožto správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).
  8. Požadavek na poskytování osobních údajů je založen zákonem i smlouvou, resp. požadavkem, který je nutné uvést do kupní smlouvy (resp. do objednávkového formuláře uvedeného e-shopu prodávajícího). V důsledku neposkytnutí osobních údajů by nebylo možné uzavřít a splnit smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím.
  9. Automatizované zpracování – profilování. Prodávající informuje kupujícího, že v rámci fungování e-shopu dochází k automatizovanému zpracování údajů – k tzv. profilování, kdy zákonným důvodem pro takovou formu zpracování je oprávněný zájem prodávajícího. Tato činnost spočívá v systémovém vyhodnocování nákupů provedených kupujícím tak, aby prodávající mohl kupujícímu nabídnout zboží – produkty pro konkrétní druh zvířete, pro které již kupující v minulosti nakupoval či nabídnout kupujícímu obdobné zboží, které již v minulosti nakupoval. Tato činnost je vykonávána zejména za účelem zkvalitnění nabídky služeb prodávajícího. Takto zpracovávané údaje jsou anonymizovány. Právem kupujícího je mj. nebýt předmětem takové činnosti, což může sdělit prodávajícímu prostřednictvím e-mailu na adresu: gdpr@spokojenypes.cz.
  10. Program Ověřeno zákazníky. Spokojenost kupujícího s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop prodávajícího zapojen. Dotazník bude kupujícímu odeslán vždy, když u prodávajícího prostřednictvím e-shopu zboží nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí kupující na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u prodávajícího. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby kupujícího a analýz našeho tržního postavení využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího nebude prodávající dotazník kupujícímu dále zasílat.
  11. Cookies. Zásady prodávajícího k používání souborů cookies jsou zveřejněny na internetové stránce prodávajícího: https://www.spokojenypes.cz/ochrana-informaci/.
 9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  1. Spotřebitel. Kupující bere na vědomí, že čl. 9.3 a 9.4 VOP se uplatní pouze v případě, že kupujícím je spotřebitel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.
  2. Kontakty prodávajícího. Kupující – spotřebitel se může se svými dotazy, podněty či stížnostmi obrátit na prodávajícího mj. prostřednictvím elektronické adresy vas@spokojenypes.cz. Informaci o vyřízení dotazu, podnětu či stížnosti zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.
  3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, příslušný subjekt. Prodávající informuje kupujícího - spotřebitele v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Kupující má zásadně právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze spotřebitelské smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, dochází-li k plnění na území České republiky nebo souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky, a může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na povahu prodávaného zboží zásadně Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), Ústřední inspektorát – oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1 (web: www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz), nestanoví-li kogentní předpisy v konkrétním případě jinak. Kupující může podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  4. On-line řešení sporů. Kupující - spotřebitel může v případě sporu ze spotřebitelské smlouvy uzavřené on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Autorské právo. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku e-shopu a její rozhraní (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách e-shopu uvedeny, informace o nich a o jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu. Kupující není oprávněn použít při využívání webového rozhraní mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv třetích osob – zejména ostatních zákazníků a který je v souladu s jeho určením. Prodávající není odpovědný za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do jeho webových stránek nebo v důsledku užití webové stránky třetí osobou v rozporu s jejím určením a účelem.
  2. Dodatečné informace pro kupujícího. Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce, přičemž tyto VOP jsou vyhotoveny rovněž pouze v českém jazyce. Prodávající dále informuje kupujícího - spotřebitele, že není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku. Kupní smlouva bude prodávajícím archivována v souladu s právními předpisy a zásadně není kupujícímu přístupná.
  3. Salvátorská klauzule. Pokud jakékoli ustanovení kupní smlouvy či těchto VOP je, nebo se stane neplatným a/nebo nevymahatelným, pak taková neplatnost a/nebo nevymahatelnost nebude mít vliv na platnost a/nebo vymahatelnost ostatních ustanovení kupní smlouvy či těchto VOP. Namísto neplatného a/nebo nevymahatelného ustanovení se použije ustanovení, jehož smysl se neplatnému a/nebo nevymahatelnému ustanovení nejvíce přibližuje.
  4. Rozhodné právo, soudní příslušnost. Kupní smlouva, jakož i tyto VOP, se řídí českým právem. Pro rozhodování sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky.
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 1. 2023.
SpokojenyPes.cz s.r.o.

Brzy bude dobře, nebojte! Ale napřed čtěte...

Potvrzuji, že moje domácí zvíře bylo vyšetřeno veterinářem, který na základě stanovené diagnózy doporučil užívání tohoto produktu.

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí, že pokud moje domácí zvíře dostává toto krmivo, doporučuje se nejméně jednou za 6 měsíců konzultovat užívání s veterinářem.

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí, že pokud se stav mého domácího zvířete při užívání tohoto produktu jakýmkoli způsobem zhorší, je třeba vyhledat okamžitou veterinární konzultaci.

Souhlasíte se všemi body?

Pro pokračování v nákupu si prosím přečtěte text výše a zaškrtněte ANO.

Ve vašem košíku nic není. Napravíte to?

PES KOČKA OSTATNÍ VET.DIETY

BARFujete?

Rádi vám dodáme pro vašeho chlupáče i mražené maso.

Tento sortiment však dokáže doručit jen naše doprava Rychlý Pes po Praze a blízkém okolí. Případně si zboží můžete vyzvednout osobně na naší prodejně v Říčanech. Děkujeme za pochopení.

Omlouváme se tímto té části smečky, která se u nás nenaBARFuje, ale dodávat mražené zboží není jen tak.

Dobrou chuť!
Potřebujete poradit? Blogujeme... Raději videa? Znáte Tlapka TV? Plemena / rasy psů

Odběr novinekChcete pravidelné novinky mailem?

E-mailový zpravodaj posíláme zdarma.
Pokyny pro zrušení zasílání naleznete v každém číslu zpravodaje.

FacebookSledujte nás na Facebooku InstagramJsme i na Instagramu Naše ocenění
Splňujeme Nařízení EU 2019/6
o veterinárních léčivých přípravcích

Rychlý pes ®

Rychlý pes  je naše vlastní rozvážková služba po Praze, Brně a okolíDORUČENÍ ZAKÁZKY V DEN OBJEDNÁNÍ.

226 227 586 — Potřebujete pomocnou tlapku? Jsme tu pro vás. Pondělí až čtvrtek 8:00-18:00, pátek 8:00-17:00

Tím nejlepším oceněním je váš zájem!

 • 1. místo
 • 1. místo (2x)
 • 1. místo
 • 1. místo Chovatelství (5x)
 • Celkový vítěz

Platební metody