Vše pro vaše mazlíčky. Tlapku na to!

Domů

226 227 586 Volejte po-čt 8:00-18:00,
pá 8:00-17:00
Doprava ZDARMA  již od 999 Kč Píšeme pro vás Tlapka TV

Blog obchodu pro chovatele SpokojenýPes.cz

UKECANÝ PES_

Říkáme vám pravdu. Zvlášť o krmivech.

DO OBCHODU

Prosím se nebo si vytvořte bezplatnou registraci.

Košík 0 0

Do dopravy zdarma zbýva 9999,- Kč
0

Oblíbené položky:

0
Menu

Pravidla Soutěže s Rychlým psem

Pravidla Soutěže s Rychlým psem

Datum: 17.9. 2021 Váš SpokojenyPes.cz

Pravidla soutěže pro zákazníky společnosti „Spokojený pes s.r.o.“

I. Obecná ustanovení 

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže pro zákazníky společnosti Spokojený pes s.r.o. s pracovním názvem „Soutěž s Rychlým psem“ (dále jen „soutěž“) je SpokojenyPes.cz s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 28772563, DIČ: CZ28772563 (dále jen „pořadatel“).

2. Partnerem a poskytovatelem výher je společnost ESENNCE, s.r.o., Andersenova 412/6, 102 00 Praha 10, IČO: 27954129, DIČ: CZ27954129 (dále jen „partner“).

2. Soutěží se rozumí zákaznická soutěž založená na principu nákupu u společnosti Spokojený pes s.r.o. spojeného s využitím služby Rychlý pes (dále jen „soutěž“).

3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

II. Doba trvání soutěže a soutěžní kola 

1. Soutěž trvá od 18.9.2021 0:00 hod. do 31.3.2022 23:59 hod.

2. Soutěž má celkem 6 soutěžních kol, přičemž každé kolo je omezeno maximálním počtem 5 000 ks uskutečněných objednávek zahrnujících službu Rychlý pes. V každém kole bude vybrán 1 výherce vedlejší výhry, v posledním kole pak výherce hlavní výhry.

III. Podmínky účasti v soutěži 

1. Účast v soutěži vzniká uskutečněním nákupu u společnosti Spokojený pes s.r.o. včetně využití služby Rychlý pes.

2. Účast jednoho soutěžícího je v rámci soutěže omezena počtem jeho uskutečněných nákupů s využitím služby Rychlý pes v daném časovém období.

IV. Soutěžící

1. Účastníkem soutěže může být člověk, který dovršil alespoň 18 let věku, s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

2. Soutěže se nemohou účastnit osoby v zaměstnaneckém, občanskoprávním, obchodněprávním nebo jiném obdobném vztahu k pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, sourozenec a manžel/manželka.

3. Nákupem u společnosti Spokojený pes s.r.o. s využitím služby Rychlý pes soutěžící vyslovuje souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

V. Výhry 

1. V prvních 5 kolech soutěže je možné získat vedlejší výhru od partnera v podobě poukazu na 40 minut jízdy v supersportu (výběr vždy z aktuální nabídky partnera) včetně pohonných hmot. Platnost poukazu je vždy 12 měsíců od data vystavení. Hodnota poukazu je 3 899 Kč vč. DPH.

2. V posledním kole soutěže je možné získat výhru v podobě poukazu na zážitky z aktuální nabídky partnera v hodnotě 20 000 Kč vč. DPH. Platnost poukazu je 12 měsíců od data vystavení.

3. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmu dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

4. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry, v souladu s příslušnými právními předpisy.

VI. Způsob určení výherců a předání výhry 

1. Jeden účastník Soutěže nemůže vyhrát více než jednu vedlejší výhru za dobu trvání Soutěž. Jeden účastník Soutěže tedy může získat vedlejší a hlavní výhru, nikoliv ale několik vedlejších výher. Unikátnost výherce bude určena na základě jména a bydliště uvedeného u objednávky. V případě, že bude vybrán jeden účastník jako výherce vedlejší výhry vícekrát, bude místo něj vybrán náhradník až do chvíle, kdy bude vybrán unikátní výherce

2. Pořadatel určí jednoho výherce vedlejší výhry v každém kole následujícím způsobem:

Každé uskutečněné objednávce (nákupu) v období trvání soutěže bude přiřazeno číslo dle pořadí, v němž bude nákup registrován u pořadatele soutěže, přičemž objednávka, která byla uskutečněna jako první, dostává pořadové číslo 1, dalším soutěžním nákupům budou přiřazována pořadová čísla vždy o jednotku vyšší nežli poslední registrovaná objednávka splňující pravidla soutěže. V případě doručení více objednávek ve stejný okamžik pořadatel takové soutěžní objednávky seřadí podle příjmení soutěžícího tak, že soutěžní objednávka odeslaná abecedně nižším příjmením bude považována za doručenou dříve než objednávka odeslaná abecedně vyšším příjmením, počítáno A-Ž.

Výherci vedlejších výher budou určeni na základě pořadí doručené objednávky tak, že výherním nákupem se stává vždy ten s pořadovým číslem 5 000 v daném kole.

Výhercem hlavní výhry bude určen ten soutěžící, jehož uskutečněná objednávka bude mít v systému pořadatele pořadové číslo 200 000. Toto číslo je počítáno ze všech uskutečněných nákupů s využitím služby Rychlý pes v období od 8. 4. 2017.

3. Všichni výherci budou o výhře, o termínu uplatnění výhry a o okolnostech jejího předání vyrozuměni pořadatelem, a to kontaktováním na emailové adrese uvedené u výherní objednávky. Pokud výherce nezareaguje na email do pěti pracovních dní od jeho zaslání nebo výherce nesplní podmínky pro účast v soutěži stanovené v čl. III., výhru získává náhradník, kterým se stane soutěžící, jehož objednávka bude v pořadí bezprostředně následovat za výherní objednávkou (v tomto případě se navyšuje maximální počet objednávek zařazený do jednoho kola). V případě, že takto stanovený výherce rovněž nezareaguje na email do pěti pracovních dní, opakuje pořadatel stejný postup.

4. Výsledky jednotlivých denních soutěžních kol budou zveřejněny na internetové stránce pořadatele vždy nejpozději následující pracovní den po skončení denního soutěžního kola, případně na účtech pořadatele na sociálních sítích.

5. Jméno výherce hlavní výhry bude zveřejněno na internetové stránce pořadatele nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení soutěže, případně na účtech pořadatele na sociálních sítích.

6. Výhry budou doručeny pouze na území České republiky, a to nejpozději do 1 měsíce od ukončení příslušného soutěžního kola, nebo předány na místě a v čase pořadatelem určeném.

7. Pořadatel soutěže neodpovídá za zásilky poštou nedoručené. V případě nedoručitelnosti nebo nevyzvednutí výhry ve lhůtě dvou měsíců ode dne ukončení soutěže výhra propadá ve prospěch pořadatele.

8. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhry není možné vymáhat právní cestou, ani požadovat alternativně plnění v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, zejména nemá právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním výhry.

9. Pořadatel za vady výher neodpovídá. Výherci mohou své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u poskytovatele, tedy partnera soutěže.

10. Odmítne-li výherce účast na předání cen nebo se k převzetí výhry nedostaví, ztrácí nárok na výhru. Výherci jsou povinni při předání ceny předložit průkaz totožnosti a podepsat protokol o převzetí, případně učinit další úkony vyžadované právními předpisy.

11. Pořadatel je oprávněn výhru výherci nepředat, pokud má za výhercem jakoukoliv neuhrazenou splatnou pohledávku, a to až do okamžiku uhrazení všech takovýchto pohledávek v plné výši.

12. Pořadatel nenese odpovědnost za nesprávné předání výhry v důsledku zneužití kontaktních či jiných údajů soutěžícího třetí osobou

VII. Práva a povinnosti pořadatele 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry specifikované v článku V. výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby trvání soutěže či soutěž kdykoli ukončit, přičemž soutěžící nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoli kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění pořadatele.

3. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky stanovené pro účast v soutěži a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušil pravidla soutěže. V případě sporu je pořadatel oprávněn posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené.

4. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, dále v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, dále za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry či její doručení po lhůtě stanovené v pravidlech této soutěže z důvodů spočívajících na straně České pošty a/nebo kurýrní služby.

5. Pořadatel neodpovídá za nedoručené objednávky obsahující chyby či neuskutečněné v souladu s pravidly soutěže.

6. Pořadatel neodpovídá za závady a zpoždění v telekomunikačních přenosech emailových zpráv, za výpadky a poruchy v sítích či ve službách a zařízeních jakýchkoli servisních společností či obdobných technických událostí či jednání.

VIII. Informace o zpracování osobních údajů 

1. Pořadatel SpokojenyPes.cz s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 28772563, DIČ: CZ28772563, je správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícími a tyto osobní údaje zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo dále také jen „GDPR“) a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely komunikace se soutěžícími, zveřejňování soutěžních příspěvků a předání výhry v případě, že se soutěžící stane výhercem. Oprávněný zájem správce spočívá v nezbytnosti identifikace soutěžícího a komunikaci se soutěžícími zejména v případě výhry.

2. Podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů jsou obsaženy v Podmínkách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách pořadatele https://www.spokojenypes.cz/zpracovani-osobnich-udaju/.

3. Soutěžící jako subjekt údajů má za podmínek uvedených v GDPR mimo jiné následující práva:

a. získat od pořadatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány,

b. požadovat po pořadateli informace o zpracování jeho osobních údajů,

c. vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo omezit jejich zpracování,

d. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

e. požádat pořadatele o vymazání osobních údajů,

f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se kdykoliv na pořadatele na mailovou adresu vas@spokojenypes.cz a s případnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Odesláním odpovědi na soutěžní otázku soutěžící vyslovuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v seznamu výherců a s uveřejněním těchto údajů na webových stránkách pořadatele a na účtech pořadatele na sociálních sítích.

2. Tato pravidla budou vyvěšena na webu společnosti Spokojený pes s.r.o.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem zahájení soutěže.

V Praze dne 17.9.2021

 

Brzy bude dobře, nebojte! Ale napřed čtěte...

Potvrzuji, že moje domácí zvíře bylo vyšetřeno veterinářem, který na základě stanovené diagnózy doporučil užívání tohoto produktu.

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí, že pokud moje domácí zvíře dostává toto krmivo, doporučuje se nejméně jednou za 6 měsíců konzultovat užívání s veterinářem.

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí, že pokud se stav mého domácího zvířete při užívání tohoto produktu jakýmkoli způsobem zhorší, je třeba vyhledat okamžitou veterinární konzultaci.

Souhlasíte se všemi body?

Pro pokračování v nákupu si prosím přečtěte text výše a zaškrtněte ANO.

Ve vašem košíku nic není. Napravíte to?

PES KOČKA OSTATNÍ VET.DIETY

BARFujete?

Rádi vám dodáme pro vašeho chlupáče i mražené maso.

Tento sortiment však dokáže doručit jen naše doprava Rychlý Pes po Praze a blízkém okolí. Případně si zboží můžete vyzvednout osobně na našich vybraných prodejnách v Praze v ul. Na Pankráci a v Říčanech. Děkujeme za pochopení.

Omlouváme se tímto té části smečky, která se u nás nenaBARFuje, ale dodávat mražené zboží není jen tak.

Dobrou chuť!
Potřebujete poradit? Blogujeme... Raději videa? Znáte Tlapka TV? Plemena / rasy psů

Odběr novinekChcete pravidelné novinky mailem?

E-mailový zpravodaj posíláme zdarma.
Pokyny pro zrušení zasílání naleznete v každém číslu zpravodaje.

FacebookSledujte nás na Facebooku InstagramJsme i na Instagramu Naše ocenění
Splňujeme Nařízení EU 2019/6
o veterinárních léčivých přípravcích

Rychlý pes ®

Rychlý pes  je naše vlastní rozvážková služba po Praze, Brně a okolíDORUČENÍ ZAKÁZKY V DEN OBJEDNÁNÍ.

226 227 586 — Potřebujete pomocnou tlapku? Jsme tu pro vás. Pondělí až čtvrtek 8:00-18:00, pátek 8:00-17:00

Tím nejlepším oceněním je váš zájem!

  • 1. místo
  • 1. místo (2x)
  • 1. místo
  • 1. místo Chovatelství (5x)
  • Celkový vítěz

Platební metody